SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ – SYSTEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Prawo

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ – SYSTEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Czym jest audyt wewnętrzny?

Definicji audytu wewnętrznego dostarcza art. 272 ustawy o finansach publicznych. Audyt wewnętrzny to działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Przedmiotowa ocena swym zakresem obejmuje w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce. Audyt wewnętrzny umożliwia zbadania działalności danej jednostki „od wewnątrz”, z uwzględnieniem kryteriów takich jak adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej.

Zakres audytu wewnętrznego

Zakres audytu wewnętrznego reguluje art. 285 ustawy o finansach publicznych. W myśl przytoczonej normy audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, zwanego „planem audytu”, a w uzasadnionych przypadkach audyt przeprowadza się poza planem audytu.

Do końca roku kierownik komórki audytu wewnętrznego w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan audytu na następny rok. Przeprowadzając analizę ryzyka kierownik komórki audytu wewnętrznego bierze pod uwagę w szczególności zadania wynikające z planu działalności, ale i również wytyczne ministra kierującego działem, komitetu audytu oraz szczegółowe wytyczne Ministra Finansów, o których mowa w art. 69 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Do końca stycznia każdego roku kierownik komórki audytu wewnętrznego sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

Kontrola wewnętrzna a audyt wewnętrzny

Kontrola wewnętrzna jest zespołem działań i rozwiązań kontrolnych, używanych przez daną jednostkę w celu realizacji określonych założeń, przeprowadzanych przez kierownictwo danej jednostki. Audyt wewnętrzny to natomiast niezależna działalność opiniująca i doradzająca, której celem jest zwiększenie wartości i umożliwienie sprawnego funkcjonowania danej jednostki. Audyt wewnętrzny ma na celu wspomaganie danej jednostki w realizacji założonych zamierzeń dzięki usystematyzowanemu ocenianiu i podnoszeniu efektywności w zakresie kontroli, corporate governance oraz risk management.

Zapisz się na newsletter

Prawnik Rybnik

Zapraszamy do współpracy

Umów spotkanie
Nasz zespół świadczy pomoc prawną zarówno w biurze Kancelarii, jak i w siedzibie klienta oraz innym dogodnym miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Adres biura w Rybniku

ul. Energetyków 83
44-200 Rybnik

Adres biura w Katowicach

ul. Sądowa 4/6
40-078 Katowice

Adres biura w Warszawie

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

Kontakt

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z RODO.